• Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego KWW "Niezależni" T.P. uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
    Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie - Wybory Samorządowe'2018.
  • Komunikat Kierownika Krajowego Biura Wyborczego o zakresie i sposobie udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 i z 2002 r. Nr 153 poz. 1271)
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie przyjętych i odrzuconych sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. i w dniu 30 listopada 2014 r.