• Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2018 - 2023.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta w kadencji 2018-2023.
  • Terminarz wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta w trakcie kadencji 2018-2023.
    Informacje kwartalne o rejestrze wyborców.