Rekrutacja na urzędników wyborczych.
               
 I  n  f  o  r  m  a  c  j  a

p.o. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z dnia  26 kwietnia 2018 r.

o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Na podstawie §2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby urzędników wyborczych, zmienionej Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia:

1)   12 marca 2018 r.

2)   26 marca 2018 r.

3)   26 kwietnia 2018 r.

p.o. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie podaje informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Zgodnie z art. 191 c §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat spośród pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

I.  Liczba urzędników wyborczych w gminie
 Miasto / Gmina Liczba urzędników wyborczych
powiat ciechanowski
Ciechanów m. 1
Ciechanów gm. 1
Glinojeck 1
Gołymin-Ośrodek 1
Grudusk 1
Ojrzeń 1
Opinogóra Górna 1
Regimin 1
Sońsk 1
powiat mławski
Mława m. 1
Dzierzgowo 1
Lipowiec Kościelny 1
Radzanów 1
Strzegowo 1
Stupsk 1
Szreńsk 1
Szydłowo 1
Wieczfnia Kościelna 1
Wiśniewo 1
powiat płoński
Płońsk m. 1
Raciąż m. 1
Baboszewo 1
Czerwińsk nad Wisłą 1
Dzierzążnia 1
Joniec 1
Naruszewo 1
Nowe Miasto 1
Płońsk gm. 1
Raciąż gm. 1
Sochocin 1
Załuski 1
powiat przasnyski
Przasnysz m. 1
Chorzele 1
Czernice Borowe 1
Jednorożec 1
Krasne 1
Krzynowłoga Mała 1
Przasnysz gm. 1
powiat żuromiński
Bieżuń 1
Kuczbork-Osada 1
Lubowidz 1
Lutocin 1
Siemiątkowo  1
Żuromin m. 1
 II. Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędnika wyborczego

          1.     Kandydat na urzędnika wyborczego w gminie na obszarze powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego i żuromińskiego składa zgłoszenie  do  Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pok. 301, w godzinach 8.00 – 16.00.
          2.     Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego może zostać przesłane do Delegatury pocztą elektroniczną, jednakże o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury oryginału zgłoszenia wraz z załącznikiem w formie papierowej. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

            Zgłoszenie otrzymane po terminie pozostaje w Delegaturze bez rozpatrzenia.

          3.     Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, która powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

          4.  Urzędnikiem wyborczym nie może być:
                4.1.   Osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej.
                4.2.   Osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika.
                4.3.  Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

          5.    Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.

          6.    Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

Dodatkowo kandydatów prosi się o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

          7.     Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego format: docx / format:  pdf

          8.    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

          9. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

         10. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.

        11. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

         12. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.

       13. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. Zasadniczą przyczyną podjęcia uchwały była liczba zgłoszonych kandydatów na urzędników wyborczych, otrzymanych dotychczas przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Jednocześnie podejmując przedmiotową uchwałę Państwowa Komisja Wyborcza wzięła pod uwagę opinie przekazywane przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, komisarzy wyborczych oraz dyrektorów Delegatur Krajowego Biura Wyborczego, wskazujące na brak konieczności powołania większej liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach ze względu na charakter i zakres zadań nałożonych przez ustawodawcę na urzędników wyborczych.

        14. Wyciąg wybranych przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących urzędników wyborczych.

        15. Wyjaśnienia dotyczące powoływania przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych.

        16. Wyjaśnienia dotyczące powoływania przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych (wersja uaktualniona).

 

p.o. Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Ciechanowie

/-/ Grażyna Kawecka

                            
          
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-02-2018 12:19
    Wprowadził:Urszula Cichocka
  • Data modyfikacji:25-05-2018 10:38
    Wprowadził:Urszula Cichocka