Komunikat Kierownika Krajowego Biura Wyborczego o zakresie i sposobie udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 i z 2002 r. Nr 153 poz. 1271)

KOMUNIKAT
Kierownika Krajowego Biura Wyborczego 
o zakresie i sposobie udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 i z 2002 r. Nr 153, poz. 1271)

 1. Udostępnianiu przez Krajowe Biuro Wyborcze (zespoły i delegatury) podlegają w szczególności informacje dotyczące:

1) działalności Państwowej Komisji Wyborczej, w tym:


a) kompetencji, organizacji pracy i składu osobowego,
b) uchwał podejmowanych w sprawach wyborczych i referendalnych ,
c) interpretacji i wyjaśnień przepisów prawa wyborczego,
d) rejestracji komitetów wyborczych i podmiotów uczestniczących w kampaniach referendalnych w referendach ogólnokrajowych,
e) wyników głosowania i wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, posłów do Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także referendów ogólnokrajowych,
f) oceny sprawozdań wyborczych (finansowych) komitetów wyborczych, ustalania wysokości dotacji podmiotowych dla komitetów wyborczych, oraz wystąpień do sądu o orzeczenie przepadku korzyści majątkowych przyjętych z naruszeniem prawa, wystąpień do prokuratury z wnioskami dotyczącymi naruszeń prawa wyborczego,
g) oceny sprawozdań i informacji finansowych partii politycznych, ustalania wysokości subwencji przyznawanych z budżetu państwa dla partii politycznych;

 

2) działalność komisarzy wyborczych, w tym:


a) kompetencji, właściwości terytorialnej i organizacji pracy,
b) postanowień i wyjaśnień z zakresu prawa wyborczego i referendalnego oraz rozpatrywanych skarg,
c) rejestracji lokalnych komitetów wyborczych organizacji społecznych i komitetów wyborczych wyborców w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także inicjatorów referendów lokalnych,
d) wyników głosowania i wyborów w wyborach powszechnych, ponownych, uzupełniających, przedterminowych oraz nowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, a także w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
e) spraw zawiązanych z przeprowadzeniem referendów lokalnych  w sprawie odwołania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przez upływem kadencji oraz wyników tych referendów,
f) oceny sprawozdań wyborczych (finansowych) lokalnych komitetów wyborczych oraz wystąpień do sądu dotyczących przepadku korzyści majątkowych przyjętych z naruszeniem prawa i wystąpień do prokuratury z wnioskami dotyczącymi naruszenia prawa wyborczego,
g) kontroli prawidłowości sporządzania spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;

 

3) działalności Krajowego Biura Wyborczego, w tym:


a) statusu prawnego i organizacji wewnętrznej,
b) wydawnictw i publikacji,
c) prowadzonego „Rejestru Korzyści materialnych”,
d) meldunków dotyczących stanu rejestrów wyborców,
e) budżetów wyborczych i budżetów na przeprowadzenie referendów ogólnokrajowych oraz ich realizacji,
f) budżetu Krajowego Biura Wyborczego i środków materialnych będących w dyspozycji Biura.

 

2. Uchwały i postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych udostępniane są w czasie zapewniającym wcześniejsze ich doręczenie zainteresowanym podmiotom, do których są adresowane lub których dotyczą.

 

3. Dane dotyczące wyników głosowania w wyborach i w referendach mogą być udostępniane od poziomu obwodu głosowania. Dane dotyczące wyników wyborów mogą być udostępniane od poziomu okręgu wyborczego. Krajowe Biuro Wyborcze nie dokonuje analiz i przetwarzania tych danych na potrzeby wnioskodawcy, który zwrócił się o ich udostępnienie.

 

4. Krajowe Biuro Wyborcze udostępnia informacje publiczne w następujących formach:

 

1) poprzez stronę internetową www.pkw.gov.pl, a po dodaniu hasła:

 


a) komisarz wyborczy – o działalności komisarzy wyborczych,
b) Krajowe Biuro Wyborcze  - o zespołach i delegaturach,

 

2) w formie plików komputerowych,

 

3) w formie kserokopii dokumentu lub pisemnie za pośrednictwem poczty lub faksu, jeżeli objętość informacji nie przekracza 10 stron,

 

4) poprzez udostępnienie akt w siedzibie  Biura w Warszawie (zespoły) lub w siedzibie jego delegatury,

 

5) ustnie lub telefonicznie bezpośrednio osobie zainteresowanej.

 

5. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli jednak udostępnienie informacji pociąga za sobą dodatkowe koszty np. dyskietek lub CD-ROM, Krajowe Biuro Wyborcze może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości równowartości tych kosztów. Możliwe jest również udostępnianie danych nieodpłatnie na nośnikach (dyskietka lub CD-ROM) dostarczonych przez wnioskodawcę.

 

6. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona w formie ustnej jest udostępniana niezwłocznie i nie wymaga pisemnego wniosku. W innych sprawach, w których udzielanie informacji w tej formie nie jest możliwe, konieczne jest złożenie wniosku pisemnego. Załatwienie wniosku powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Krajowe Biuro Wyborcze (zespół lub delegatura) powiadamia wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia wskazując  termin, w którym udostępni informację.

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej – w załączeniu.

Kierownik Krajowego Biura Wyborczego: Kazimierz Wojciech Czaplicki

Warszawa, dnia 14 grudnia 2004 r.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    25-12-2015 0:42

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij